Minggu, 07 Februari 2010

MENCARI REZEKI

Ada beberapa ramu-rambu dalam mencari rizqi :

1. Mencari Rezeki Adalah Ibadah ( Q.S Al Jum’ah (62) : 10 )

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

2. Memelihara Iman dan Taqwa ( Q.S. Ath Thalaaq (65) : 2 – 3 )

2.Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. 3.Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

3. Mencari Yang Halal 4. Memperbanyak Istighfar dan Taubat ( Q.S. Nuh (71) : 10-12 )

10. Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, 11. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, 12. Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.

5. Rajin Berinfaq ( Q.S. Saba’ (34) : 39 )

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya. Ibnu Katsir menjelaskan : Betapapun sedikit harta yang kamu infaqkan pada perkara yang diperintahkan kepadamu, ataupun yang bersifat mubah (boleh) niscaya Alloh pasti menggantinya untukmu di dunia, sedang di akhirat kamu pasti akan diberi pahala.

6. Ringan Tangan Kepada Orang Yang Lemah Sabda Nabi :

“Tidaklah kalian mendapat pertolongan dan mendapat rezeqi melainkan disebabkan orang-orang lemah diantara kalian.” ( HR. Buchori )

7. Menyambung Tali Silaturrahim

8. Tidak Suka Meminta-minta Sabda Nabi :

“ Salah seorang dari kalian senantiasa meminta-minta, sehingga dia akan menjumpai Alloh dalam keadaan tidak ada daging di wajahnya. ” ( Muttafaq’alaihi )

9. Bersikap Zuhud Zuhud : Berpaling dan meninggalkan sesuatu yang disayangi yang bersifat material / kemewahan duniawi dengan mengharap dan menginginkan sesuatu wujud yang lebih bersifat spiritual atau kebahagiaan akhirat. ( Ensiklopedi Islam : 240 )

10. Tawakkal Kepada Alloh ( Q.S. Ath Thalaaq (65) : 3 )

“ Dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

Tidak ada komentar:

Posting Komentar